444 70 01
E-Bülten
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>İhaleler

Park ve Bahçe Malzemeleri alımı

08 Mart 2018
10:00
Açık ihale Usulü

PARK VE BAHÇE MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

KONYAALTI BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜPark ve Bahçe Malzemeleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/38802

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KUŞKAVAĞI MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ NO:77 07070 - KONYAALTI/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2422596060 - 2422455536

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

44 kalem İnşaat, 1 kalem Ağaç Dibi Izgara, 4 kalem Torf ve Vermiküllit, 37 kalem Dış Mekan Süs Bitkileri, 7 kalem Üretim Saksıları, 11 kalem Kereste, 199 kalem Hırdavat, 47 kalem Su Tesisatı, 71 kalem Elektrik Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İnşaat Malzemeleri, Ağaç Dibi Izgara, Torf ve Vermiküllit Malzemeleri, Dış Mekan Süs Bitkileri, Üretim Saksıları, Kereste Malzemeleri, Hırdavat Malzemeleri, Su Tesisatı Malzemeleri, Elektrik Malzemeleri, Zümrüt mahallesi 1550 sokak No:50 Çakırlar/Konyaaltı/ANTALYA adresinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait Belediye Fidanlığı ve Depolarına teslim edilecek, İnşaat malzemelerinden C25 Hazır Beton ise Belediyemiz sınırları içerisinde, İdarece gösterilecek muhtelif alanlara teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İnşaat Malzemeleri, Ağaç Dibi Izgara, Torf ve Vermiküllit, Dış Mekan Süs Bitkileri, Üretim Saksıları, Kereste, Hırdavat, Su Tesisatı, Elektrik ve İnşaat Malzemelerini (C25 Hazır Beton, Traverten Bordür, Patinatolu Noce ve Light Traverten Döşeme Taşları hariç) işe başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı ve Depolarına (Zümrüt mahallesi 1550 sokak No:50 Çakırlar/Konyaaltı/ANTALYA) teslim edilecektir. İnşaat malzemelerinden, Traverten bordür, Patinatolu Noce ve Light Traverten Döşeme Taşları ise işe başlama tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı ve Depolarına (Zümrüt mahallesi 1550 sokak No:50 Çakırlar/Konyaaltı/ANTALYA) teslim edilecektir. İnşaat malzemelerinden, C25 Hazır Beton ise işe başlama tarihinden itibaren 7 ay süre ile aylık eşit miktarlarda, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, İdarece gösterilecek muhtelif alanlara teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Konyaaltı Belediye Başkanlığı -(eksi)1. Katta Bulunan 1 No.lu Encümen-İhale Salonu (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA)

b) Tarihi ve saati

:

 08.03.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 
 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 
 

Torba Çimentolar, TS EN 197-1 CEM IV / B (P) 32,5 N Puzolanik Çimento olacaktır.  

Hasır çelikler, TS 4559 - Beton Çelik Hasırları standardına uygun üretilmiş olacaktır.

Nervürlü Beton Çelik Çubukları, TS 708  - Çelik - Betonarme İçin - Donatı Çeliği standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

PE 100 Borular, TS EN 12201-2+A1 Standartlarına uygun olarak üretilecektir.

Küresel Vanalar, tam geçişli ve TS EN 13828 standartlarında olacaktır.

Kaplin, Piriz Kolyeler, TSE’li olacaktır. 

Rotor Sprinkler , 3/4 "Sprey Sprinkler, ISO 9001 Belgesi olacaktır.

Vana Kutuları, TSE veya TSEK Belgeli olacaktır.

Manuel Tırnaklı Zaman Saati CE standartlarında üretilecektir.

Astronomik Zaman Saati ( 2 Kontak );73/23/EEC ( 93/68/EEC Alçak Gerilim Elektrik Cihazları Direktifi), 89/336/EEC ( 92/31/EEC ve 93/68/EEC EMC ),EN 60730-2-7 Zamanlayıcılar ve Zaman Anahtarları,EN 55014-1 EN 55014-2 Elektromanyetik Uyumluluk Belgeleri bulunacaktır.

4*40A 30 Ma Kaçak Akım Rölesi, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun olacaktır.

4*40A 300 Ma Kaçak Akım Rölesi, EN 61 008, DIN VDE 0664, IEC 61 008, EN 61 543, EN 61 009, DIN VDE 0664 Teil 2, IEC 61 009

2*25A 30 Ma Kaçak Akım Rölesi, EN 61 008, DIN VDE 0664, IEC 61 008, EN 61 543,EN 61 009, DIN VDE 0664 Teil 2, IEC 61 009

1*40A 10 kA Sigorta,1*25 A 6 kA Sigorta,1*20 A 6 kA Sigorta, 1*32 A 6 kA Sigorta,  1*10 A 6 kA sigorta, 3*40A  10 kA Sigorta, TS 5018 VDE 0641 CEE 19 EN 60898 ve TS4915 uygunluk TS EN 60947-2/A2 ye uygun olacaktır.

TTR Kablo, K-Q TSE –ISO-EN-9001 ve TSE 50525-2-11 VDE 0281 standartlarında olacaktır. 

NYY Kablo, TS IEC 60502-1 ve VDE 0276-603 normlarına uygun olacaktır. 

2X0,75 Kordon Kablo, TS 9760 IECC 227 VDE 0281 BS 6004 standartlarına uygun olacaktır.

Aydınlatma Direği ( 65W Ledli ), İmalatçı firma CE ve EN ISO 9001-2008 kalite belgelerine sahip olacaktır.

Aydınlatma Direği Ledler; EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri bölüm 1:Genel özellikler ve deneyler, EN 62031 LED modülleri - genel aydınlatma için-güvenlik ile ilgili özellikler,TS 3033 EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IPkodu) (elektrik donanımlarında) standartlarına uygun olacaktır.

10-16 Termik Röle, TS EN 60947-4-1 ve K-Q TSE ISO EN 9000 standartlarında olacaktır.

NOT:Yüklenici, belirtilen standartların (TSE, TSEK, İSO vb.) belgelerini, idare (kabul komisyonu) gerekli gördüğü takdirde, bu belgeleri malzeme teslimi esnasında ibraz edecektir.

 

 

İNŞAAT MALZEMELERİ:İnşaat Malzemeleri,Hazır Beton, Beton Elemanları, Prefabrik Parke-Bordür İmalatı, satışı veya taahhüdü işlerinden biri veya bir kaçına ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

AĞAÇ DİBİ IZGARA MALZEMELERİ:Park bahçe düzenlemesi ve veya park bahçe malzemeleri satışı, kompozit malzeme satışı ve inşaat malzemeleri satışına ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir. 

TORF VE VERMİKÜLLİT MALZEMELERİ:Park bahçe düzenlemesi ve veya park bahçe malzemeleri satışı ve torf ve perlit malzemeleri satışına ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ:Park bahçe düzenlemesi ve/veya park bahçe malzemeleri satışı ve bitki satışına ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

ÜRETİM SAKSILARI:Saksı, park bahçe düzenlemesi ve veya park bahçe malzemeleri satışı ve inşaat malzemeleri satışı işlerine ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

KERESTE MALZEMELERİ:Kereste ve inşaat malzemeleri satışı işlerine ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

HIRDAVAT MALZEMELERİ:İnşaat ve veya hırdavat malzemeleri satışı işlerine ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

SU TESİSATI MALZEMELERİ:İnşaat ve veya su tesisatı malzemeleri satışı işlerine ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

ELEKTRİK MALZEMELERİ:İnşaat ve veya elektrik malzemeleri satışı işlerine ilişkin iş deneyim belgesi kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konyaaltı Belediye Başkanlığı 3. Katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No: 77 KONYAALTI/ANTALYA)adresinden satın alınabilir.  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı 3. katta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.