444 70 01
E-Bülten
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>İhaleler

Hurma Mahallesi 8816 Ada 2 Parsel Arsa Satış İlanı

23 Ağustos 2017
14:00
Kapalı Teklif Usulü

 

Konyaaltı Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

 

Tapulama

 

Ada No

 

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Belediye Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

 

Saati

 

1

Hurma

8816

2

774,00

Tam

Arsa (Konut)

 1.354.500,00

40,635,00

23/08/2017

14:30

1-      Yukarıda yazılı mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve muhammen bedelle Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), toplanacak komisyon (Belediye Encümeni) tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2-      İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

-          Özel Kişiler;

a)      Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b)      İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c)      Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d)     Vekaletname ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

-          Tüzel Kişiler;

a)      Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b)      2017 yılı içinde alınmış mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibarı ile 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

c)      2017 yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

d)     Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e)      Vekaletname ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve 2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.

-          Ortak Girişim ise;

a)      Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b)      2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c)      2017 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d)     Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3-      İhale şartnamesinin alındığına dair vezne makbuzu,

4-      Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı İhale Kanununun 37.maddesine göre hazırlayacakları kapalı zarflarını 23/08/2017 Çarşamba günü  saat 12:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.

5-      İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeni tarafından uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

6-      İhale onayı tebliğinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz Antalya Vakıfbank 100. Yıl Şubesi TR090001500158007290555961 İBAN nolu banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

7-      İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

8-      Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

9-      Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilemez.

10-  Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

11-  Şartname,  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00-TL(BinTürkLirası) karşılığında satın alınabilecektir.

İlan olunur.