444 70 01
E-Bülten
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>İhaleler

Yarbaşçandır mahallesi 21065 ada 1 ile 21064 ada 6 parseller arasında kalan GSM baz istasyonu kurulum yerinin 3 yıl süre ile kiralanması işi 15:00

26 Nisan 2017
12:00
Açık Teklif Usulü

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN:

 

            Tasarrufu Belediyemize ait Yarbaşçandır mahallesi 21065 ada 1 ile 21064 ada 6 parseller arasında kalan GSM baz istasyonu kurulum yerinin3 yıl süre ile kiralanması işidir.

 1. muhammen bedel ile 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/a maddesi hükümleri çerçevesinde pazarlık usulü ile 26/04/2017 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilecektir.

Kira bedeli, diğer yıllar ÜFE (D.İ.E. Üretici Fiyatları Endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılarak o yıl için geçerli olacak kira bedeli bulunacaktır.

İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:

 1. Yasal ikametgahı olması. (2017 tarihli ikametgah veya yerleşim yeri belgesi).
 2. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.

            3.Geçici Teminat Tutarı: 225,00 TL’dir.

 1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2017 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2017 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1 ve 3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
 4. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak yönetime karşı, ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar.
 5. İmza sirküleri verilecektir.(Belge 2017 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
 6. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır. (Belge 2017 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)  
 7. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2017 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.) (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
 8. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (4.1) ve (4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
 9. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti sunulacaktır.(Belge 2017 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)  (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 10. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az %25’ini sağlayacaktır.
 11. Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
 12. İhale dosyasının alındığına dair vezne makbuzu.
 13. Şartnamenin 8 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır.

İhale ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını aynı Müdürlükten 250,00-TL(İkiyüzellitürklirası) karşılığında temin edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeler ve Belediyece istenecek diğer belgeler ile hazırlayacakları tekliflerini 26/04/2017 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Ancak istekliler ilanda belirtilen dosya teslim saatine (26/04/2017 Çarşamba günü saat 12:00’ye) kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA PK:07170’dır.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.