444 70 01
E-Bülten
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>İhaleler

Arsa Satışı

21 Mart 2018
14:00
Açık ihale Usulü

Konyaaltı Belediye Başkanlığından:

 

TAPULAMA        ADA NO     PARSEL NO    YÜZÖLÇÜMÜ (m²)    BELEDİYE HİSSESİ    İMAR DURUMU    TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT   İHALE TARİHİ   SAATİ
Hurma 8816 2 774,00 TAM ARSA (KONUT)   40,635,00 21/03/2018 14:00

 

 

 

 

1-      Yukarıda yazılı mülkiyeti Belediyemize ait arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen muhammen bedel üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), toplanacak komisyon (Belediye Encümeni) tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

2-      İhaleye iştirak etmek isteyenlerden istenecek belgeler:

-          Özel Kişiler;

a)      Geçici teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubunun aslı,

b)      İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c)      Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

d)     Vekaletname ile ihaleye gireceklerin vekaletname örneğinin aslı veya noter tasdikli sureti

e)      Vekaletname ile ihaleye gireceklerin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

-          Tüzel Kişiler;

a)      Geçici teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubunun aslı,

b)      Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 2018 yılı içinde alınmış mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

c)      Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, 2018 yılı içinde alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

d)     Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e)      Vekaletname ile ihaleye gireceklerin vekaletname örneğinin aslı veya noter tasdikli sureti

f)       Vekaletname ile ihaleye gireceklerin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

-          Ortak Girişim ise;

a)      Geçici teminat makbuzunun aslı veya teminat mektubunun aslı,

b)      2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c)      2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d)     Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

3-      İhale şartnamesinin alındığına dair vezne makbuzu,

4-      Teklif mektubunu içeren iç zarf ile teklifi veren tarafından imzalanmış şartname ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları ihale dosyalarını 21/03/2018 Çarşamba günü  saat 12:00’ye  kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.

5-      İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeni tarafından uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi feshetmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

6-      İhale onayı tebliğinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz Antalya Vakıfbank 100. Yıl Şubesi TR090001500158007290555961 İBAN nolu banka hesabına peşin olarak yatırılacaktır.

7-      İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.

8-      Satış bedeli üzerinden 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4 maddesi gereği K.D.V. alınmayacaktır.

9-      Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilemez.

10-  Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir. Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

11-  Şartname,  Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000.00-TL(BinTürkLirası) karşılığında satın alınabilecektir.

İlan olunur.