444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi
01.04.2016
Konyaaltı Belediyesi

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2016 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01/04/2016 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

                                  

 

                                                                                 Muhittin BÖCEK

                                                                               Belediye Başkanı             

 

1)   Açılış ve yoklama.

 

2)   Belediyemiz Meclisi’nin 2016 yılı Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)   5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2015 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/03/2016 gün ve 337 sayılı yazısı.

 

4)   Belediyemizin 2015 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/03/2016 gün ve 336 sayılı yazısı.

 

5)   5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere gizli oyla meclis 1. ve 2. başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 30 sayılı yazısı.

 

6)   5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 (üç) üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 31 sayılı yazısı.

 

7)   5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından, en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçimine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 32 sayılı yazısı.

 

8)   Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/03/2016 tarih ve 731 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

9)   Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/03/2016 tarih ve 730 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile ekli İmar Komisyonu raporu.

 

10)    Konyaaltı C Tipi Mesire alanı içinde yer alan Nashira Parkının bulunduğu alanda trafo yeri için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 1537 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.

 

11)    Belediyemizce 2016 yılı içerisinde başlanılacak olan projelerin finansmanında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca; finansmanını İller Bankası, resmi veya özel bankalardan sağlanmak üzere 10.000.000,00.-(OnmilyonTürkLirası)TL’ye kadar Belediye Başkanımız Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/03/2016 tarih ve 374 sayılı yazısı.

 

12)    Sarısu Mahallesi TEK İndirici Merkez Alanının doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 1536 sayılı yazısı.

 

13)    Liman Mahallesi 8904 ada 10 nolu imar parseli için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, Plan ve Proje Müdürlüğünün 28/03/2016 tarih ve 1538 sayılı yazısı.

 

14)    Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28/03/2016 tarih ve 729 sayılı yazısı.