444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Ayı Meclis Gündemi
06.06.2014
Konyaaltı Belediyesi

  

1)      Açılış ve yoklama.

 

2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2014 yılı Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından, en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ihtisas komisyonları oluşturulmasının görüşülmesine ilişkin Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/05/2014 tarih ve 45 sayılı yazısı.

 

4)      10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik uyarınca, yeniden düzenlenen norm kadro cetvellerinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 614 sayılı yazısı.

 

5)      İçişleri Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 615 sayılı yazısı.

 

6)      657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214. maddesi ve Devlet Personel Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine istinaden hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği”nin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 616 sayılı yazısı.

 

7)      Belediyemizin kent temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmet araçları alınması için 2014 yılı bütçemizdeki mevcut T-1 cetvelinde gerekli değişikliğin yapılması ve ödenek aktarılmasının görüşülmesine ilişkin, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 26/05/2014 tarih ve 65 sayılı yazısı.

8)      Arapsuyu 629 parselin imar gittileri olan Arapsuyu 20078 ada 02, 20075 ada 02 ve 20073 ada 06 parsellerde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan hisselerin diğer hissedarlara 3194 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılması hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 858 sayılı yazısı.

 

9)      Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 859 sayılı yazısı.

 

10)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 860 sayılı yazısı.

 

11)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 861 sayılı yazısı.

 

12)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 862 sayılı yazısı.

 

13)       Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 863 sayılı yazısı.

 

14)       Mülkiyeti Belediyemize ait Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi 106. Sokak Sezer Apt. K:1 No:2/3 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan dairenin, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (c) bendine (Değişik:12/11/2012-6360/19 maddesine) göre 5 yıl süre ile bedelsiz olarak, Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği’ne tahsis edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 857 sayılı yazısı.

 

15)       İlçemiz Arapsuyu Mahallesi toplam 5.074,63 m² yüzölçümlü 3359 numaralı parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 671,61 m²’lik hissenin 25 yıl süre ile ilköğretim okulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 864 sayılı yazısı.

 

16)       İlçemiz Hurma Mahallesi toplam 4240 m² yüzölçümlü 8834 ada 12 parselin 25 yıl süre ile İlköğretim okulu yapılmak üzere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 5393 sayılı Yasasının 75. maddesinin (d) fıkrasına göre bedelsiz tahsis edilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/05/2014 tarih ve 865 sayılı yazısı.

 

17)         Gürsu Mahallesi 6925 ada ve çevresi için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/06/2014 tarih ve 575 sayılı yazısı.

 

18)         Gürsu Mahallesi 6407 ada ve çevresi parsel için hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/06/2014 tarih ve 578 sayılı yazısı.

 

19)       Belediye Meclisimizin 04/12/2013 tarih ve 160 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13/01/2014 tarih ve 58 sayılı kararı ile onanan uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/06/2014 tarih ve 579 sayılı yazısı.

 

20)       Antalya Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce; Arapsuyu 20074 ada 02 ve 20073 ada 06 parsellerde hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/06/2014 tarih ve 576 sayılı yazısı.

 

21)       Kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu Arapsuyu 6068 ada 01 nolu parsel maliklerince kamulaştırmasız el atma nedeni ile uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi için Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre plan değişikliğine esas kurumumuzun görüşünü isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin talebinin görüşülmesine ilişkin, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/06/2014 tarih ve 577 sayılı yazısı.

 

22)       Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesine istinaden hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönergenin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02/06/2014 tarih ve 1689 sayılı yazısı.