444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Meclis Toplantı Gündemi
08.01.2010
Konyaaltı Belediyesi

08.01.2010 Ocak Meclis Toplantı Gündemi

1)      Açılış ve yoklama.
 
2)      Belediyemiz Meclisi’nin 2009 yılı Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 
3)      5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2009 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 04.01.2010 tarih ve 04 sayılı yazısı.
 
4)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 11 sayılı yazısı.
 
5)      5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizce, 04.01.2010 tarihinden itibaren tam zamanlı sözleşmeli personel temin edilmesi ve sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarının Belediye Meclisimizce tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 12 sayılı yazısı.
 
6)      Belediyemizde geçici olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 11 işçinin durumunun görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 10 sayılı yazısı.
 
7)      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 04.01.2010 tarih ve 03 sayılı yazısı.
 
8)      Belediyemizde bulunan dolu kadrolardaki kadro tıkanıklığının giderilmesi amacıyla düzenlenen üç sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 14 sayılı yazısı.
 
9)      2010 yılı yatırım programında bulunan çok amaçlı salon binası ile kültür ve sosyal hizmet binası yapımı giderlerinde kullanılmak amacı ile finansmanı İller Bankasından sağlanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca, Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’e borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 07 sayılı yazısı.
 
 
 
10)  4342 sayılı Mera Kanunu gereği İlçemiz ve yaylaklarında tespit ve tahdit çalışmalarında görev yapacak 2 asil, 2 yedek mahalli bilirkişi tespitine yönelik Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 34 sayılı yazısı.
 
11)  949 nolu parsele yönelik hazırlanan imar planı değişikliği talebinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 31 sayılı yazısı.
 
12)  Geyikbayırı 07 ada 03 ve 04 parsellere yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 32 sayılı yazısı.
 
13)  Bahtılı Köyü 1169 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 33 sayılı yazısı. 
 
14)   Belediyemize ait günübirlik tesis alanı olarak planlı Arapsuyu 12586 ada 9 parsel üzerinde bulunan iki katlı binanın yıkılarak uygun görülen projeye göre yeniden inşa edilmesi; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre 19 yıla kadar kiraya verilebilmesi, tahsisi ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi yapılabilmesine yönelik Encümene yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05.01.2010 tarih ve 35 sayılı yazısı.