444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Ayı Meclis Gündemi
01.09.2023 15:00
Konyaaltı Belediyesi

              

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 15.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 03/08/2023 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna üye olarak seçilen Belediye Meclis Üyesi Demet GÜNDÜZ’ün meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe, 2024 yılında yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar görev yapmak üzere komisyon üyesi seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/08/2023 tarih ve 581 sayılı yazısı.
  4. Belediye Meclisimizin 15/09/2011 tarih ve 98 sayılı kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek revize edilen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Fen İşleri Müdürlüğünün 24/08/2023 tarih ve 859 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.
  5. Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3975 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
  6. 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesi gereğince, Belediye Norm Kadromuzun Teknik Hizmetler ile Sağlık Hizmetleri Sınıflarında yer alan kadrolardan ihtiyaç duyulmayanların kaldırılarak, yerine Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla ekli II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilenen kadroların ihdas edilmesi hususunun görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 1187 sayılı yazısı.
  7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3974 sayılı yazısı. (90. Grup)
  8. Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Siteler Mahallesi, 4248 ada 1 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1484, K:2022/406 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3971 sayılı yazısı.
  9. Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Akkuyu Mahallesi, 338 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E:2021/1277, K:2022/486 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3972 sayılı yazısı.
  10. Antalya ili, Konyaaltı ilçesi, Arapsuyu Mahallesi, 6068 ada, 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 22/02/2022 tarih ve E:2021/1279, K:2022/404 sayılı kararının uygulanmasına yönelik konunun görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/08/2023 tarih ve 3973 sayılı yazısı.