444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Ayı Meclis Gündemi
05.05.2023 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.05.2023 Cuma günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 06/04/2023 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1950 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 4. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1944 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1949 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (86. Gurup)
 6. İlimiz sınırları içinde yaşayan kadınlarımıza ve işsiz gençlerimize barista ve kahve sunum eğitimi vermek, devamında bu gençlere istihdam sağlamak amacı doğrultusunda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) bendi uyarınca, Belediyemiz ile Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) arasında 2 yıl süre ile iş birliği protokolü düzenlenmesi ve işbirliği protokolünü imzalamak üzere birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 245 sayılı yazısı.
 7. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2022 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/04/2023 tarih ve 725 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 2023 yılı Bütçesinin “Belediye Bütçesi Altyapı Katılım Ücretleri” başlıklı kaleminde güncelleme yapılması ihtiyacının doğması, yaşanan tahsilat sorunları ve yüksek enflasyon oranlarına bağlı sebeplerle, Meclisimizce yeniden belirlenecek tahakkuk miktarının peşin ve tek seferde tahsil edilmesi ile ilgili gelir tarifesi bölümünün güncellenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/04/2023 tarih ve 726 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3795 ada 11 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1946 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Hurma Mahallesi 8795 ada 01 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1945 sayılı yazısı.
 11. Belediye Meclisimizin 05.01.2023 gün ve 02 sayılı kararıyla uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2023 gün ve 209 sayılı kararı ile onanan İlçemiz Siteler Mahallesi sınırları içerisinde, 4231 ada güneydoğusunda yer alan Otopark Alanı'nın "Belediye Hizmet Alanına" dönüştürülmesi ve plan hükümleri eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1947 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/04/2023 tarih ve 1948 sayılı yazısı. (87. Gurup)