444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Gündemi
06.04.2023 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.04.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/03/2023 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/03/2023 tarih ve 577 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2022 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun Belediye Meclisinin bilgilendirilmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/03/2023 tarih ve 578 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca; meclis üyelerimiz arasından üç üyenin, 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 205 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; meclis üyelerimiz arasından 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere, en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 203 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği ve başkaca ihtisas komisyonlarının oluşturulup oluşturulmayacağı ile devam edecek veya yeni oluşturulacak olan bu komisyonlara meclis üyelerimiz arasından 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 204 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 1321 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (85. Gurup)
 9. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri gereğince, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/03/2023 tarih ve 397 sayılı yazısı.
 10. Belediyemizde münhal bulunun Şehir Plancısı kadrosunun kaldırılarak, ihtiyaç duyulan Mühendis kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 407 sayılı yazısı.
 11. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personelden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 406 sayılı yazısı.
 12. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (b) bendi uyarınca revize edilen, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde yapılması istenen revizyonun görüşülmesine ilişkin, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 29/03/2023 tarih ve 115 sayılı yazısı.
 13. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim İşleri Müdürlüğünün 31/03/2023 tarih ve 408 sayılı yazısı.
 14. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası uyarınca; Arapsuyu Mahallesi 4.885,61 m² yüzölçümlü 21567 ada 6 parsel numaralı taşınmazda hisse bütünlüğünü sağlamak amacıyla, Maliye Hazinesi adına kayıtlı 135,81 m²’lik hissenin Belediyemiz tarafından satın alınması ile satın alma işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 299 sayılı yazısı.
 15. İl Sağlık Müdürlüğünün talebi uyarınca; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, İlçemizde Birinci Basamak Sağlık Hizmetinin verimli, kaliteli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, talep edilen İlçemizin muhtelif noktalarında bulunan parklarda Aile Sağlığı Merkezlerinin yapılabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne muvafakat verilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 1485 sayılı yazısı.
 16. Belediye Meclisimizin 02.09.2022 gün ve 113 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2023 gün ve 44 sayılı kararı onanan İlçemiz Sarısu, Hurma ve Liman mahalleleri sınırları dahilinde birden fazla kullanım fonksiyonu içeren parsellere yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 1483 sayılı yazısı.
 17. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 180 ada 3 parsele yönelik Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi'nin 04/03/2022 tarih ve E.2021/1272, K.2022/485 sayılı kararının uygulanmasının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2023 tarih ve 1484 sayılı yazısı.
 18. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/03/2023 tarih ve 1322 sayılı yazısı. (86. Gurup)