444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mart Ayı Meclis Gündemi
02.03.2023 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                             

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2023 yılı Mart ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.03.2023 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

Şevket KORKUT

 Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/02/2023 tarihli Şubat ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediyemiz sınırları dâhilinde ve Akdeniz Bulvarına cepheli konumda, batıda Serbest Bölge/Liman’dan başlayarak doğuda Atatürk Kültür Parkı’na kadar uzanan sahil bandının kuzeyinde kalan alanlara yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 835 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Turizm Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Tarım İşleri Komisyonu raporu.
 4. Hurma Mahallesi 8777 ada 14 parsel içerisinde Trafo Alanı planlanması ve 8777 ada 14 parselin batısında yer alan Trafo Alanının ise Mezarlık Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 834 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 5. İlçemiz 1/1000 Uygulama İmar Planları ve bunlara ait Plan Hükümlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2023 tarih ve 836 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu raporu.
 6. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2023 tarih ve 820 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (84. Gurup)
 7. 2023 Yılı içerisinde belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 82.000.000,00.-TL(SeksenikimilyonTürkLirası)'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi ile birlikte alacağa karşılık temlik verebilme yetkisi verilmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 23/02/2023 tarih ve 331 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyon raporu.
 8. Belediyemiz norm kadrolarında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre tam zamanlı sözleşmeli statüsünde görev yapan personellerin 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesine istinaden kadroya atamalarının yapılması amacıyla ekli listede belirtilen kadroların ihdas edilmesi dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/02/2022 tarih ve 224 sayılı yazısı.
 9. 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği; Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23/02/2023 tarih ve 223 sayılı yazısı.
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Arapsuyu Mahallesi 3285 parseldeki Konyaaltı Cem Evinin 1. kat kuzeydoğu cephesindeki 18.60 m² yüzölçümlü büronun, Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği’ne 3 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ve Konyaaltı Alevi Bektaşi Kültür Cem Evi Derneği arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e veya Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/02/2023 tarih ve 172 sayılı yazısı.
 11. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/02/2023 tarih ve 819 sayılı yazısı. (85. Gurup)