444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Aralık Ayı Meclis Gündemi
01.12.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                  

                                                             

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Aralık ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.12.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Şevket KORKUT

Belediye Başkan V.

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/11/2022 tarihli Kasım ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İdaremizin, 2021 yılı Sayıştay Denetimi sonucunda düzenlenen “2021 Yılı Denetim Raporu” hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesinde yer alan “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesinin görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/11/2022 tarih ve 2983 sayılı yazısı.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5547 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (81. Gurup)
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hissenin bağıştan rücu ve Belediye adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine yönelik açılan davaların Belediyemizce kabul edilip edilmeyeceğine yönelik uzlaşma taleplerinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/11/2022 tarih ve 1148 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu raporu.
 6. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/11/2022 tarih ve 1652 sayılı yazısı.
 7. 07-12 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 EBT (European Beach Team) Avrupa Finalleri’nin İlçemizde yapılabilmesi için Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı ile Belediyemiz arasında işbirliği yapılıp yapılmayacağı, işbirliği yapılması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca; Belediyemiz ile Türkiye Hentbol Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat KARABULUT’a tek tek ve ayrı ayrı olmak üzere yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen Spor İşleri Müdürlüğünün 24/11/2022 tarih ve 281 sayılı yazısı.
 8. Avrupa Dayanışma Programı-ADP’nin; Avrupa Birliği Gönüllü Kurum ve Kuruluşlarının Kalite Sertifikası ve Gönüllülük projeleri kapsamında Belediyemizi temsil ve ilzama yetkili yasal temsilci olarak, hibe veren kurum ve kuruluşlar nezdindeki bütün projelere başvurmaya ve projeler dâhilinde 600.000,00.-TL'ye kadar olan hibe sözleşmelerini imzalamaya ve sözleşme usul ve esasları dahilinde projeleri yürütmek amacıyla birlikte veya ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ve Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 672 sayılı yazısı.
 9. Çakırlar Mahallesi 21538 ada 1 parsele yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığınca yapılacak planlama çalışmalarında kullanılmak üzere kurum görüşümüzün verilmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5551 sayılı yazısı.
 10. Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20433/85, 20440/1, 20441/1, 20442/10, 20442/13, 20442/14, 20442/15, 20442/16, 20443/1 parsel numaralı taşınmazlara yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı'nca yapılacak planlama çalışmalarında kullanılmak üzere kurum görüşümüzün verilmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5552 sayılı yazısı.
 11. 2023 Yılı Belediye Bütçemizin Gelir tarifemizde Fen İşleri Müdürlüğü gelirleri kaleminde olmayan mıcır ve kum ücretlerinin 2023 yılı gelir tarifesine eklenmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22/11/2022 tarih ve 2982 sayılı yazısı.
 12. Siteler Mahallesi 4231 ada güneydoğusunda yer alan "Otopark ve Yol Alanında" hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5548 sayılı yazısı.
 13. Siteler Mahallesi 4248 ada 2 ve 3 parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5549 sayılı yazısı.
 14. Çağlarca Mahallesi 179 ada 1 parsele yönelik Antalya 2. İdare Mahkemesinin 2022/800E. 2022/1226 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin konunun incelenerek karara bağlanmasının görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5550 sayılı yazısı.
 15. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2022 tarih ve 5546 sayılı yazısı. (82. Grup)