444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Kasım Ayı Meclis Gündemi
03.11.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                  

                                                             

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Kasım ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03.11.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 06/10/2022 ve 11/10/2022 tarihli Ekim ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 4970 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (80. Gurup)
  4. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 631 sayılı yazısı.
  5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait iken, vatandaşlarımız tarafından kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilen; Hurma Mahallesi 26.855 m² yüzölçümlü 20165 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3297/26855 oranındaki hissenin, Hurma Mahallesi 6.879 m² yüzölçümlü 8834 ada 1 parsel sayılı taşınmazda 241/6879 oranındaki hissenin ve Hurma Mahallesi 11.950 m² yüzölçümlü 12120 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 3228/11950 oranındaki hissenin bağıştan rücu ve Belediye adına olan tapuların iptali ve tescilinin talebine yönelik açılan davaların Belediyemizce kabul edilip edilmeyeceğine yönelik uzlaşma taleplerinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 1055 sayılı yazısı.
  6. Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı; Hurma Mahallesi 4.405 m² yüzölçümlü 9972 ada 6 parsel ve Hurma Mahallesi 3.700 m² yüzölçümlü 9972 ada 7 parsellerin Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma, kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak ve Belediyemizin asfalt, park, altyapı vb. hizmetlerinde kullanılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışlarının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/10/2022 tarih ve 1044 sayılı yazısı.
  7. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/10/2022 tarih ve 1516 sayılı yazısı.
  8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (b) bendi ile aynı Kanunun 76. maddesi gereği şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/10/2022 tarih ve 1517 sayılı yazısı.
  9. İlçemiz sınırları dahilinde PS (Parsel Ölçeğinde Kat Serbestisi) tanımlı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri Değişikliklerinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 4968 sayılı yazısı.
  10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/10/2022 tarih ve 4969 sayılı yazısı. (81. Grup)