444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclis Gündemi (2.birleşim)
11.10.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                  

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Ekim ayı toplantısının 2. birleşimini, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 11.10.2022 Salı günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2703 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
  3. Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2705 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
  4. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2704 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
  5. 2022 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 5.600.000,00.-TL(BeşmilyonaltıyüzTürkLirası)TL'ye kadar borçlanma yetkisi verilmesinin görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10/10/2022 tarih ve 2702 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
  6. Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için Belediyemizin %0,60 oranında ortağı bulunduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz. San.ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışı yapılması kararına hissemiz oranında katılınılması hususunun görüşülmesini isteyen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 10/10/2022 gün ve 107 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
  7. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 10/10/2022 tarih ve 426 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.