444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclis Gündemi
06.10.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                  

                                                             

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 06.10.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

       

 

 

 

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 02/09/2022 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 3958 ada 17 parselin bulunduğu alan için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 4348 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.
 4. Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği gereğince; Konyaaltı Belediyesi’nde görevli Devlet Memurlarının Disiplin Amirlerinin ve Disiplin Kurulunda görevlendirilecek personelin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulu Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 1360 sayılı yazısı.
 5. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 1358 sayılı yazısı.
 6. Mülkiyeti Belediyemize ait resmi kurum alanı olarak planlı toplam 7.500 m² yüzölçümlü Hurma Mahallesi 8785 ada 3 parsel numaralı taşınmazın diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi hükmü uyarınca ortak hizmet projesi ve işbirliği gerçekleştirmeye, kamu kurum ve kuruluşlarına 25 yıl süreye kadar tahsis etmeye, 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında teminat gösterilmesine ya da ipotek tesis edilmesini ayrıca işlemleri yürütmek üzere Emlak ve İstimlak Müdürü Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 965 sayılı yazısı.
 7. Belediye Başkanlığımızın 2023 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 2643 sayılı yazısı.
 8. Belediyemizin 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2022 tarih ve 2644 sayılı yazısı.
   
 9. Kumluca İlçesi Büyükalan Mahallesi Karaağaç Mevkii 179 ada 32 parselde bulunan su kaynağı ve 2724,82 m² yüzölçümüne sahip 178 ada 1 parselde bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan su dolum tesisinin, ekipmanlarının ve su işletme hakkının satın alınması için Belediyemizin %0,60 oranında ortağı bulunduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hiz. San.ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışı yapılması kararına hissemiz oranında katılınılması hususunun görüşülmesini isteyen, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 29/09/2022 gün ve 98 sayılı yazısı.
 10. 27/10/2010 tarihli 27742 sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereği 2021 yılı maliyetleri analizi verilerine göre, 01.01.2023 tarihi itibariyle uygulanmak üzere evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15/09/2022 tarih ve 367 sayılı yazısı.
 11. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2022 tarih ve 4345 sayılı yazısı. (80. Grup)