444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Ayı Meclis Gündemi
02.06.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                           

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.06.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Şevket KORKUT

 Belediye Başkan V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 05/05/2022 tarihli Mayıs ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2367 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (77. Gurup)
 4. Belediyemiz ve Akdeniz Çocuk Üniversitesi arasında yapılacak protokol ile merkez bünyesinde eğitim alacak 6 ila 11 yaş arasındaki 10 öğrencinin Konyaaltı Belediyesi Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca; Sosyal Hizmet Yardımı kapsamında eğitim ücreti ve yıllık kırtasiye giderlerinin karşılanması amacıyla protokol yapmak, yardım ve harcama yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere ayrı ayrı tek başına Konyaaltı Belediye Başkanı Semih ESEN ile Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN'a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25/05/2022 tarih ve 330 sayılı yazısı.
 5. Belediyemizde Meclis kararı ile ihdas edilen kadrolarda çalışmakta olan personellerden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesi ile aynı Kanunun 76. maddesindeki şartları taşıması nedeniyle durumuna uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 806 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Veteriner İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 801 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2022 yılında çalıştırılan sözleşmeli personellere, 01.01.2022 tarihinden itibaren 2022 yılında uygulanmasına karar verilen net ücretlerine 15.06.2022 tarihinden itibaren net maaş tutarlarında 500.-TL seyyanen artış uygulanmasının görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 804 sayılı yazısı.
 8.  Asansör Periyodik Kontrol ücretinden; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 23. maddesinin 3. fıkrasına istinaden ilgili idare payının azami %10'unu geçmeyecek şekilde belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/05/2022 tarih ve 2196 sayılı yazısı.
 9. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi tapulamasına kayıtlı Uncalı Mahallesi 20258, 20259 adalar ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2364 sayılı yazısı.
 10. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi O25A13D3B paftasında yer alan 20186 ada batısında bulunan park alanı içerisinde “Trafo Alanı” planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2365 sayılı yazısı.
 11. İlçemiz Arapsuyu Mahallesi 7632 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2368 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/05/2022 tarih ve 2366 sayılı yazısı. (78. Gurup)