444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Ayı Meclis Gündemi
05.05.2022 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2022 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.05.2022 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

           

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 01/04/2022 tarihli Nisan ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Belediye Meclisimizin 01.07.2021 gün ve 59 sayılı sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.11.2021 gün ve 783 sayılı kararı onanan Liman Mahallesi 7892 ada 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 2009 sayılı yazısı ve ekli İmar Komisyonu raporu.
  4. İlçemiz Hurma, Sarısu ve Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Toplu İşyerleri planlı alanlarına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 2012 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Turizm Komisyonu raporu.
  5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 20210 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (76. Gurup)
  6. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 40. maddesi hükümleri gereğince hazırlanan, Belediyemizin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. maddesine göre hazırlanmış bulunan Belediyemizin 2021 Yılı Taşınır Mal Yönetim Hesabının görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28/04/2022 tarih ve 1241 sayılı yazısı.
  7. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince, 2022 Yılı Ek Bütçe Tasarısının görüşülmesini isteyen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 1242 sayılı yazısı.
  8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile 17 Nisan 2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca yeniden düzenlenen memur norm kadro cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/04/2022 tarih ve 712 sayılı yazısı.
  9. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan revizyon önerisinin görüşülmesini isteyen, Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27/04/2022 tarih ve 132 sayılı yazısı.
  10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/04/2022 tarih ve 2011 sayılı yazısı. (77. Gurup)