444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Eylül Ayı Meclis Gündemi
02.09.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Eylül ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02.09.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

         

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 05/08/2021 tarihli Ağustos ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3072 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (68. Gurup)
  4. Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 18/m bentleri uyarınca hazırlanan Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Teşkilat, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını Belirleyen Yönetmelik Taslağının görüşülmesini isteyen Özel Kalem Müdürlüğünün 25/08/2021 tarih ve 60 sayılı yazısı.
  5. 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, norm kadrolarımızda münhal bulunan, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11011 unvan kodlu Basın ve Yayın Müdürü kadrosu ile 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 2771 unvan kodlu Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun birleştirilerek; 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 11010 unvan kodlu Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosu şeklinde değiştirilmesine ilişkin hazırlanan (II) sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 1303 sayılı yazısı.
  6. 22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" gereği, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, 1 adet Genel İdare Hizmetler Sınıfı 4335 unvan kodlu Kütüphane Müdürü kadrosunun ihdasına ilişkin hazırlanan (I) sayılı Müdür Kadro İhdas Cetvelinin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 1302 sayılı yazısı.
  7. Belediyemizde çalışan memurlar ile orta ve üst düzey yöneticilerin kurum hedef ve ilkeleri doğrultusunda iş verimliliğini artırmak ve sürdürebilmek için performans ölçme ve değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Devlet Memurları Performans Değerlendirme Yönetmeliği”nin görüşülmesini isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 1304 sayılı yazısı.
  8. Siteler Mahallesi 4248 ada 2 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3069 sayılı yazısı.
  9. Siteler Mahallesi 4248 ada 3 nolu parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3070 sayılı yazısı.
  10. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/08/2021 tarih ve 3071 sayılı yazısı. (69. Gurup)