444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ağustos Ayı Meclis Gündemi
05.08.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Ağustos ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 05.08.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

         

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 01/07/2021 tarihli Temmuz ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Liman Mahallesi'nde “İskele ve Dolfen” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü ve buna ilişkin meclis kararı alınmasını isteyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 2756 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Turizm Komisyonu Raporu.
  4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 2755 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (67. Gurup.)
  5. Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelsiz” tahsis işlemine ilişkin alınan Belediye Meclisimizin 03.01.2020 tarih ve 6 nolu kararının iptal edilerek, yine söz konusu alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'ne 5 yıl süre ile “bedelli” tahsis edilip edilemeyeceği; tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ'e yetki verilmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/07/2021 tarih ve 547 sayılı yazısı.
  6. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesini isteyen, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 144 sayılı yazısı.
  7. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/08/2021 tarih ve 2754 sayılı yazısı. (68. Gurup)