444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Temmuz Ayı Meclis Gündemi
01.07.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Temmuz ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.07.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                               

 

Şevket KORKUT

 Belediye Başkanı V.

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/06/2021 tarihli Haziran ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Liman Mahallesi 7892 ada 2 nolu parselde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2291 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu Raporu.
 4. Belediye Meclisimizin 03.12.2020 gün ve 134 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 gün ve 31 sayılı kararı onanan İlçemiz sınırları dâhilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2290 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu Raporu.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2289 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (65. Gurup.)
 6. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 2288 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (66. Gurup.)
 7. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (g) bendi uyarınca; Tabiat Geri Dönüşüm Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 34 FA 8936 plakalı 2016 model Fiat Doblo 1.3 dizel aracı bedelsiz ve şartsız Belediyemize hibe etme talebinin görüşülmesini isteyen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 07/06/2021 tarih ve 118 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 25 yıla kadar bedelli veya bedelsiz olarak tahsis etme ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tahsis işlemi için protokol imzalamaya Konyaaltı Belediye Başkanını temsilen imza yetkilisi olarak Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Deniz DÖNMEZ’e yetki verilmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/06/2021 tarih ve 464 sayılı yazısı.
 9. Belediyemizin ihdas edilen kadrolarında çalışmakta olan personellerden, mevcut kadroları mükteseplerini karşılamayanların, durumlarına uygun kadro derecesi değişikliğine ait hazırlanan III sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24/06/2021 tarih ve 789 sayılı yazısı.
 10. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden düzenlenen Belediyemiz; Sağlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirleyen Teşkilat ve Çalışma Yönetmeliklerinin görüşülmesini isteyen, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 815 sayılı yazısı.
 11. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214. maddesi ve Devlet Personel Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğine istinaden hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmelik”in görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 816 sayılı yazısı.
 12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 55. maddesine dayanılarak; Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince hazırlanan “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik”in görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/06/2021 tarih ve 817 sayılı yazısı.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/06/2021 tarih ve 2284 sayılı yazısı. (67. Gurup)