444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Nisan Ayı Meclis Gündemi
01.04.2021 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                                                                                                                                         

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. ve 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Nisan ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.04.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                               

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 04/03/2021 tarihli Mart ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2021 tarih ve 333 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca, Belediyemizin 2020 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/03/2021 tarih ve 332 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca, meclis üyelerimiz arasından mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere gizli oyla meclis 1. ve 2. başkan vekili ile en az iki kâtip üyenin seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 124 sayılı yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından üç üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 125 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, bir yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 126 sayılı yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin çalışmalarına yardımcı olması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği ve başkaca ihtisas komisyonlarının oluşturulup oluşturulamayacağı ile devam edecek veya yeni oluşturulacak olan bu komisyonlara meclis üyelerimiz arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 127 sayılı yazısı.
 9. Belediyemiz ile Tokat İli Almus İlçesi Ataköy Belde Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (p) bendi uyarınca kardeş belediyecilik ilişkisinin kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Belediye Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 128 sayılı yazısı.
 10. Belediyemiz ile Ukrayna’nın İrpin Şehri arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 74. maddesi ile 18. maddesinin (p) bendi uyarınca “Kardeş Kent” ilişkisi kurulup kurulmayacağı ile kurulması halinde Kardeş Kent Protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 130 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizce hazırlanacak proje ve ekleri doğrultusunda bütün masraflarının kendilerince üstlenilerek 1 adet engellilere yönelik bina inşa edip, tefrişatını yaparak Belediyemize devretme karşılığında; Gürsu Mahallesi 350-366 Sokak kesişiminde bulunan park alanına “Talha SERT” isminin verilmesi talebinin görüşülmesini isteyen Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 84 sayılı yazısı ile İsim Verme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.
 12. İlçemiz Geyikbayırı Mahallesi 466 ada 1 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesini isteyen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1143 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Tarım Komisyonu raporu.
 13. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu. (63. Gurup.)
 14. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1141 sayılı yazısı. (64. Gurup)
 15. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Mollayusuf Mahallesi O25A 13A 2D paftasında 20280 ada kuzeyinde otopark alanı içerisinde trafo alanı planlaması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/03/2021 tarih ve 1144 sayılı yazısı.