444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Ayı Meclis Gündemi
07.01.2021
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2021 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 07.01.2021 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                     

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 03/12/2020 tarihli Aralık ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2020 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/12/2020 tarih ve E.560 sayılı yazısı.
 4. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve E.45 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
 5. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2021 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1759 sayılı yazısı.
 6. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1758 sayılı yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2021 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2021 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1757 sayılı yazısı.
 8. Tasarrufu Belediyemize ait Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi ile Toros Mahallesi kesişimindeki 25903 m² yüzölçümlü EXPO Parkı içerisinde 188 m² kullanım alanı bulunan güney meydan büfenin, Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne tahsis edilip edilmeyeceği ile tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Sümer Ezgü Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Derneği arasında işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e ve/veya Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba ERKE BOSTAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31/12/2020 tarih ve 928 sayılı yazısı.
 9. Belediyemiz kiracılarının talebi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.12.2020 tarih ve 2020/27 sayılı genelge kapsamında “Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması” hükmü doğrultusunda, 01.12.2020 tarihinden itibaren bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar aylık kira bedelinin tahakkuk edilip edilemeyeceği ve geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte Koronavirüs Pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak kira alacağının 01.12.2020 tarihinden itibaren gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın bahse konu işletmelerin faaliyetlerine başlaması hususunda yayımlanacak olan genelge veya karar süresine kadar ertelenip ertelenmeyeceği ve kira sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağının görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve E.1 sayılı yazısı.
 10. 2021 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan faiz hariç nakit 17.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29/12/2020 tarih ve E.1561 sayılı yazısı.
 11. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin (b) fıkrasına göre Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Derneğine nakdi yardım yapılmasının görüşülmesini isteyen, Spor İşleri Müdürlüğünün 04/01/2021 tarih ve E.1 sayılı yazısı.
 12. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2020 tarih ve E.3578 sayılı yazısı.