444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ekim Ayı Meclis Gündemi
01.10.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                                                                                                          

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Ekim ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 01.10.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                

 

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

               

G Ü N D E M                                :

  1. Açılış ve yoklama.
  2. Belediyemiz Meclisinin 03/09/2020 tarihli Eylül ayı toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
  3. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve E.2495 sayılı yazısı ile ekli Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım İşleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu raporu.
  4. İlçemiz Yarbaşçandır Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 3 asil 3 yedek bilirkişi seçiminin yapılmasını isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.705 sayılı yazısı.
  5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 38. maddesinin (b) bendi, aynı Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme başlıklı 9. maddesi hükümlerine göre hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilerek halen uygulamada olan 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Planın kalan yılları için güncellenme yapılmasını isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.1209 sayılı yazısı.
  6. Belediye Başkanlığımızın 2021 yılına ait hedef göstergelerini içeren İdare Performans Programının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (a) fıkrası uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.1208 sayılı yazısı.
  7. Belediyemizin 2021 yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe Tasarısının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2020 tarih ve E.1207 sayılı yazısı.
  8. Pınarbaşı Mahallesi X Bölgesi olarak adlandırılan alanda Dumlupınar Bulvarı'nın Akdeniz Üniversitesi'nin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısının sağlanması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan bir adet itirazın görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve E.2496 sayılı yazısı.
  9. Liman Mahallesi'nde “İskele” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlandığını belirterek, konunun 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında incelenerek kurum görüşümüzü isteyen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün talebinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/09/2020 tarih ve E.2497 sayılı yazısı.