444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Haziran Ayı Meclis Gündemi
12.06.2020 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                         

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Haziran ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 12/06/2020 Cuma günü saat 14.00’de Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi 1 Nolu Salonda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

               

G Ü N D E M                                :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 21/05/2020 tarihli olağan üstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediyemizin 2019 yılına ait gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerine yönelik Denetleme Komisyonunca düzenlenen denetleme raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/03/2020 tarih ve E.647 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan, Belediyemizin 2019 yılı faaliyet raporunun görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/03/2020 tarih ve E.646 sayılı yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca, Belediyemiz Meclisince 2020 yılında bir ay tatil kararı alınıp alınmayacağının belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.257 sayılı yazısı.
 6. İlçemiz Gürsu Mahallesi 3285 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1389 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 7. Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesinin güneyinden batı istikametinde ulaşım bağlantısını sağlamak amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1388 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 8. Boğaçayı’nın doğusunda bulunan Park ve Rekreasyon Alanlarının düzenlenmesi ile ASAT ve DSİ tarafından onaylanan Boğaçayı Sedde Projesinin imar planına yansıtılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1387 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 9. Gürsu Mahallesi 6414 ada 01 parsel ile 6429 ada 01 parselin bulunduğu alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1386 sayılı yazısı ile ekli İmar Komisyonu Raporu.
 10. Mülkiyeti Belediyemize ait Konyaaltı Belediye Hizmet Binası eksi 1. katında bulunan 6. sınıf olarak adlandırılan taşınmazın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 45. maddesi ve Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. ile 13. maddeleri kapsamında vezne olarak kullanılmak üzere Antalya Su ve Atıksu Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesinin (d) fıkrasına göre 4 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ve bedelsiz tahsis işlemlerinde Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine İlişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.438 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizin 2019 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih ve E.727 sayılı yazısı.
 12. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve 749 sayılı yazısı.
 13. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 5. dereceli Kameraman ve 3. dereceli Ekonomist kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personellere ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve 750 sayılı yazısı.
 14. Tasarrufu Belediyemize ait Öğretmenevleri Mahallesi 950 Sokak ile Öğretmenler Caddesi arasında kalan Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları dâhilinde bulunan 147 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² yüzölçümlü alanda bulunan B Tipi Mesire Yerinin isminin belirlenmesinin görüşülmesini isteyen, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.174 sayılı yazısı.
 15. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.1390 sayılı yazısı
 16. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından 3 üyenin, gizli oyla encümen üyeliği seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.255 sayılı yazısı.
 17. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, meclis üyelerimiz arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.256 sayılı yazısı.
 18. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi uyarınca; Belediye Meclisimizin 13/04/2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile meclis çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla oluşturulan komisyonların devam edip etmeyeceği, yeni komisyon oluşturulup oluşturulmayacağı ile aynı Kanun maddesi uyarınca da komisyonlara en az üç en fazla beş kişiden oluşan üye seçilmesine ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 08/06/2020 tarih ve E.258 sayılı yazısı.