444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Ocak Ayı Meclis Gündemi
03.01.2020 14:30
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2020 yılı Ocak ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 03/01/2020 Cuma günü saat 14.30’da Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

Belediye Başkanı

 

                                                      

G Ü N D E M                               :

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Belediyemiz Meclisinin 23/12/2019 tarihli olağanüstü toplantısına ait karar özetlerinin okunması.
 3. Belediyemizin denetimine ilişkin 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkında, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesinde yer alan “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur” hükmü uyarınca, Belediye Meclisimize bilgi verilmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24/12/2019 tarih ve E.12797 sayılı yazısı.
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine göre, Belediye Meclisimizce Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetiminin yapılması için denetim komisyonu oluşturulmasına yönelik, Yazı İşleri Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.718 sayılı yazısı.
 5. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2880 sayılı yazısı ile ekli Hukuk, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.
 6. İlçemiz Öğretmenevleri Mahallesinde bulunan ve Antalya Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan 174 nolu bölme içerisindeki 117.471 m² alanda kurulu Konyaaltı B Tipi Mesire Yeri işletme hakkının Antalya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılması halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Mesire Yerleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilecek ihalesine Belediyemizin katılım sağlaması ile teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2262 sayılı yazısı.
 7. İlçemiz sınırları içerisinde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan Milli Park Alanları içerisinde bulunan yerlerin Belediyemize tahsisi, izin verilmesi, kiralanması işlemlerinde ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ihale edilmesi halinde Belediyemizin katılım sağlamasına, teklif vermeye ve artırmaya, kiralama ihalesi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası hükmüne istinaden birlikte veya ayrı ayrı tek başına yetkili olmak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali ÖZKAYACAN’a yetki verilmesinin görüşülmesini isteyen, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2263 sayılı yazısı.
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar Mahallesi Biçki Dikiş Kursu Atölyesinden ayrılacak 50 m² alanın Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ne bedelsiz tahsis edilip edilmeyeceği, tahsis edilmesi halinde Belediyemiz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. arasında 5 yıl süre ile işbirliği protokolü düzenlenmesi ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Semih ESEN’e yetki verilmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24/12/2019 tarih ve E.2246 sayılı yazısı.
 9. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, 2020 yılında Belediyemizde geçici işçi çalıştırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2019 tarih ve E.2112 sayılı yazısı.
 10. Belediyemizde geçici işçi olarak çalışmakta iken sözleşmeli personel statüsüne geçmeyi kabul etmeyen 7 işçinin durumlarının görüşülmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/12/2019 tarih ve E.2113 sayılı yazısı.
 11. Belediyemizde münhal bulunun kadroların kaldırılarak, ihtiyaç duyulan kadroların tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2122 sayılı yazısı.
 12. Belediyemizde münhal bulunun 10. derece Laborant kadrosunun kaldırılarak yerine 5. derece Biolog kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31/12/2019 tarih ve E.2127 sayılı yazısı.
 13. Belediyemize ait “Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali”nin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.645 sayılı yazısı.
 14. Belediyemize ait Emekliler Kahvelerinin iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik hazırlanan çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik taslağının görüşülmesini isteyen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.646 sayılı yazısı.
 15. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde 2020 yılında çalıştırılmaya devam edilecek olan sözleşmeli personellere, 2020 yılında ödenecek ücret tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.2123 sayılı yazısı.
 16. 2020 Yılı içerisinde Belediyemizin yatırım projelerinin finansmanında, kamulaştırma ve kamulaştırma davaları sonucu ödenecek tutarlar ile nakit ihtiyacını karşılamak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) bendi hükümleri gereğince; Belediye Başkanı Semih ESEN'e İller Bankası, resmi ve özel bankalardan 15.000.000,00.-TL'ye kadar borçlanma ve sözleşme yapma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesini isteyen, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/12/2019 tarih ve E.13197 sayılı yazısı.
 17. İlçemiz Pınarbaşı Mahallesi Kaymazlar Parkı içerisinde yer alan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2019 tarih ve E.2825 sayılı yazısı.
 18. İlçemiz Mollayusuf Mahallesi 20021 ada 2 ve 3 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2019 tarih ve E.2872 sayılı yazısı.
 19. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2019 tarih ve E.2867 sayılı yazısı.