444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Kurumsal>Meclis>Gündem
Mayıs Ayı Meclis Gündemi
02.05.2019 14:00
Konyaaltı Belediyesi

T.C.

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

                       

                                                                                                                                        

5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi uyarınca Belediye Meclisimizin, 2019 yılı Mayıs ayı toplantısını, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere 02/05/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Beydağları Meclis Toplantı Salonunda yapması kararlaştırılmıştır.

 

 

               

Semih ESEN

 Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M                               :

 

 1. Açılış ve yoklama.

 

 1. Belediyemiz Meclisi’nin 13/04/2019 tarihli toplantısına ait karar özetlerinin okunması.

 

 1. 5393 sayılı Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca; Meclis Üyesi Şevket KORKUT ve Meclis Üyesi Tuğba ERKE BOSTAN’ın, Başkanlık Makamınca 10.04.2019 tarihi itibariyle Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmaları sebebiyle, Belediye Meclisine bilgi verilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih ve 601 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 800 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 801 sayılı yazısı ve ekli Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonu raporu.

 

 1. Belediyemizin hissedar olarak maliki bulunduğu parsellerdeki hisselerinin parsellerdeki diğer hissedarlara bedel takdiri yapılmak sureti ile satış taleplerini karşılamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, bir sonraki mahalli idareler genel seçimine kadar Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 798 sayılı yazısı.

 

 1. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi ile 27/06/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-15. maddesi hükümleri çerçevesinde, Belediyemiz memurlarına sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için toplu iş görüşmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanımız Semih ESEN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih ve 603 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde münhal bulunun 10. dereceli sağlık memuru kadrosunun kaldırılarak yerine 1. dereceli veteriner hekim kadrosunun tahsis edilmesine dair düzenlenen II sayılı boş kadro değişikliği cetvelinin görüşülmesine ilişkin, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/04/2019 tarih ve 602 sayılı yazısı.

 

 1. 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 90. maddesi uyarınca, Gayrimenkul Satış Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Üyelerimizin arasından 1 asil, 1 yedek üye seçiminin yapılmasına ilişkin, Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve 243 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Üçoluk Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçiminin yapılmasını ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 799 sayılı yazısı.

 

 1. İlçemiz Çitdibi Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 4 adet bilirkişi seçiminin yapılmasını ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 803 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi uyarınca; Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 4. dereceli Mimar kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net maaş tutarlarının tespit edilmesine yönelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/04/2019 tarih ve 604 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizin 2018 yılı bütçe kesin hesabı ve taşınır mal yönetim hesabının görüşülmesine ilişkin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2019 tarih ve 3667 sayılı yazısı.

 

 1. Belediye Meclisimizin 07/02/2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/02/2019 tarih ve 156 sayılı kararı ile onanan Arapsuyu Mahallesi X Bölgesine yönelik uygulama imar planı revizyonuna yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 797 sayılı yazısı.

 

 1. Hurma Mahallesi 8785 ada 01 numaralı imar parselindeki trafo alanı için hazırlanan uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 796 sayılı yazısı.

 

 1. Mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan kamusal kullanıma ayrılan alanların 6487 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmesinin görüşülmesine ilişkin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 802 sayılı yazısı.