444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Arsa Satış İhale İlanı
01 Eylül 2022

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İLANI

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve Miktarı

Konyaaltı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesinde bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ticaret alanda kalan 9972 ada 5 parsel sayılı 8.105,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı tamamı belediyeye ait taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından ihale edilerek satılacaktır.

2- İşin Tahmin Edilen Bedeli 170.205.000,00 TL geçici teminat ise 5.106.150,00 TL’dir.

3- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü

İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 14.09.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

4- İsteklilerden Aranılan Belgeler

               İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

  1. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),
  2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
  3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,
  4. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi,
  5. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,
  6. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
  7. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler,
  8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
  9. Yer görme belgesi.

5-Tekliflerin Verilmesi

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 14.09.2022 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Taşınmaz üzerinde Antalya Genel İcra Dairesi’nin 14 adet İcrai Hacizleri bulunmaktadır. Alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip bu ve benzeri şerhler kaldırılarak Tapu devri yapılacaktır. Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir. İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.

 

6- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı

İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

 

İLAN OLUNUR.

Okunma Sayısı: 2234