444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 64. sokakta 77 m²'lik yedek akaryakıt boru hattı geçişi irtifak hakkı ihale ilanı
23 Haziran 2020

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN:

İhalenin konusu: Antalya İli, Liman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 64. sokaktan ihale şartnamesi eki koordinatlı krokide belirtilen 77m²’lik yedek akaryakıt boru hattı geçişi sağlayabilmeleri için 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) işi.

İhale tarih ve saati: 02.07.2020 Perşembe günü saat 14:00

İhalenin yapılacağı yer: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA adresinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü

Tahmini bedel: İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli 26.000,00 TL + KDV

Geçici teminat: 30 yıllık tahmini irtifak hakkı bedelinin %3’ü 23.400,00 TL

İhaleye katılacak isteklilerin;

1- Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için  Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

2- Konyaaltı Belediyesi tarafından  verilen geçici teminat yatırıldığına dair makbuzu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz),

3- Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti, 

4- Gerçek kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti ve noter tasdikli vekaletname örneği,

5- Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları ihale günü tarihli “Borcu Yoktur” belgesi,

6- Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri yer görme belgesi,

7- İhale dokümanı satın aldıklarına dair makbuz

ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’inci maddesine uygun olarak hazırlayacakları tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir ve ihaleye katılmak için 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Okunma Sayısı: 661