444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Arapsuyu 6925 ada 3 parselde kafeterya ve tenis kortlarının yürürlükteki imar planına uygun hale getirilmesi
23 Mart 2015

                                                                               T.C.
                                                    ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN:


        Muhammen bedeli; inşaat bitim süresi 4 (dört) ay sonra ödenecek 1.yıl tahmin edilen KDV hariç aylık kira bedeli 4.000,00-TL (Dörtbintürklirası), 1.yıl tahmin edilen yıllık KDV hariç kira bedeli 4.000,00x12ay=48.000,00-TL (Kırksekizbintürklirası), geçici teminatı 1.440,00 TL olan uygulama imar planında semt spor sahası olarak planlanan mülkiyeti Belediyemize ait 2851 m² yüzölçümlü Arapsuyu 6925 ada 3 parselde kafeterya ve tenis kortlarının yürürlükteki imar planına uygun hale getirilmesi amacı ile hazırlanan avan projeye göre yıkılarak yüklenici tarafından yürürlükteki imar planı ile yasa ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlatılacak ve Belediyemizce onaylanacak uygulama projelerine göre bina, tenis kortu ile peyzaj düzenlemesinin yapımı karşılığında yapılacak bina ve tenis kortunun inşaat süresi 4 (dört) ay olmak üzere toplam 10 (on) yıl süre ile kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 01/04/2015 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilecektir.
         İnşaat bitim süresi olan 4 (dört)  ay sonra ödenecek,  aylık 4.000,00-TL (Dörtbintürklirası)+KDV muhammen kira bedeli ile ihaleye çıkılacak olup; ihale aşamasında istekliler 4.000,00-TL (Dörtbintürklirası)+KDV aylık kira bedeli üzerinden artırımda bulunacaklardır.
                Sözleşme tarihinden itibaren inşaat işlerinin yapılacağı ilk 4 (dört) ay kira ödemesi yapılmayacaktır.
    Kira bedeli; diğer yıllar ÜFE (TÜİK Üretici fiyatları endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılarak o yıl için geçerli olacak kira bedeli bulunacaktır
     İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişi veya Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır:
        1.Yasal ikametgahı olması. (2015 tarihli ikametgah veya yerleşim yeri belgesi)
        2.Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.
        3.Geçici teminat tutarı 1.440,00 TL’dir. Geçici Kira Teminat Tutarı: 48.000,00 TL’dir. Geçici kira teminat miktarı her yıl kira artış oranında arttırılacaktır.
        3.1.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (2015 yılı içinde onaylı alınmış olacaktır.)
        3.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2015 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
        3.3.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1 ve 3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
    3.3.1. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak yönetime karşı, ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Ayrıca ortak girişimcilerin ihaleden sonra kuracakları şirketin sermayesi ile sorumlu şirket olması halinde şirket ortaklarının şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını gösterir noter onaylı taahhütname vermeleri zorunludur.
    3.3.2. İhaleye katılacak tüzel kişilerden sermayesi ile sorumlu şirketlerin şirket ortaklarından da şahsi mal varlıkları ile sorumlu olduklarını kabul ettiklerini gösterir noter onaylı taahhütname (şahsi kefaletleri) alınacaktır. Ayrıca, şirket ortakları sözleşmeyi şahsi olarak da imzalayacaklardır. İhaleye katılacak olanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları “Borcu Yoktur” belgesini alarak ihale dosyasına koyacaklardır.        
     4.İmza sirküleri verilecektir.
        4.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
        4.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
        4.3.Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişimi Oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilerin Her Birinin (4.1) ve (4.2) Fıkralarındaki Esaslara Göre Temin Edecekleri Belge
        5.İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
        6.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az % 25’ini sağlayacaktır.
        7.Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
        8.İhale dosyasının alındığına dair Vezne makbuzu.
        9.Şartnamenin 8 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır.
        10.İstekliler, belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini ihale dosyalarına koyacaklardır.
        İhale ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.
        İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını aynı Müdürlükten 1.000,00-TL (Bintürklirası) karşılığında temin edeceklerdir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeler ve Belediyece istenecek diğer belgeler ile hazırlayacakları tekliflerini 01/04/2015 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
        Ancak istekliler ilanda belirtilen dosya teslim saatine (01/04/2015 Çarşamba günü saat 12:00’ye) kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37.madde hükümlerine göre hazırlayacakları tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar “Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü” adresine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
        Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA PK:170’dır.
        Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        İLAN OLUNUR.

Okunma Sayısı: 1860