444 70 01
E-Dergi
E-Belediye
E-İmar
Kent Bilgi Sistemi
Nöbetçi Eczane
Hızlı Erişim>Duyurular
Semt Spor Tesis Alanı İhale İlanı
07 Temmuz 2013

T.C.

ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN:

            Muhammen bedeli; inşaat bitim süresi 6 (altı) ay sonra ödenecek 1 yıllık kira bedeli karşılığı 7.000,00x12ay=84.000,00TL+KDV (seksendörtbin), geçici teminatı 2.520.00 TL. (İkibinbeşyüzyirmi Türk Lirası), olan;  imar planında, semt spor tesis alanı olarak planlanan,  tasarrufu Belediyemize ait, inşaat süresi 6 ay olmak üzere toplam 10 (on) yıl süre ile ekli avan projeye göre yüklenici tarafından hazırlatılacak ve Belediyemizce onaylanacak uygulama projelerine göre yapımı ile semt spor tesis alanı olarak işletilmek üzere kiralanması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 17/07/2013 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1), Belediyemiz Encümeni tarafından ihale edilecektir.

            İnşaat bitim  süresi  olan  6 (altı)  ay  sonra,  aylık 7.000,00-TL(Yedibintürklirası)+KDV muhammen kira bedeli ile ihaleye çıkılacak olup; ihale aşamasında istekliler 7.000,00-TL (Yedibintürklirası)+KDV aylık kira bedeli üzerinden artırımda bulunacaklardır.

            Sözleşme tarihinden itibaren inşaat işlerinin yapılacağı ilk 6 (altı) ay kira ödemesi

yapılmayacaktır.

Kira bedeli her yıl ÜFE (TÜİK Üretici fiyatları endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılarak o yıl için geçerli olacak kira bedeli bulunacaktır.

İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişi veya Kişilerde Aşağıdaki Şartlar Aranır.

1 – Yasal ikametgahı olması

2 – Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi.

3 – Ticaret ve Sanayi Odası belgesi verilmesi. (2013 yılı içinde alınmış olacaktır.)

3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2013 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (3.1 ve 3.2)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

3.3.1. Ortak girişimciler ihaleden sonra şirket kurabilirler. Ancak yönetime karşı, ortaklar ve şirket birlikte ve ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar.

4 – İmza sirküleri vermesi.

4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.3. Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişimi Oluşturan Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilerin Her Birinin (4.1) ve (4.2) Fıkralarındaki Esaslara Göre Temin Edecekleri Belge

5 – İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı Tüzel Kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6 – İdari şartnamenin 7. maddesinde yazılı miktar ve değerlerde geçici teminat verilmesi.

7 – İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (Ayrıca grubun bütün ortakları yönetim ile yapacakları ihale sözleşmesinin şahsen veya varsa vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) Ortak girişim halinde pilot firma şartnamedeki ilgili yeterlilik kriterlerinin tamamını sağlamak zorundadır. Özel ortaklarda bu kriterlerin en az % 25’ini sağlayacaktır.

 

8 – Yer görme belgesi Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir.

9 – İhale dosyasının alındığına dair Vezne makbuzu

10 – Şartnamenin 8 inci maddesinde yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini vermesi, şarttır.

İhale ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak isteyenler ihale dosyasını aynı müdürlükten 1.000,00–TL(bintürklirası) karşılığında temin edeceklerdir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeler ve İdarece istenecek diğer belgeler ile hazırlayacakları tekliflerini 17.07.2013 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Ancak istekliler ilanda belirtilen dosya teslim saatine 17.07.2013 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla 2886 sayılı kanunun 37. madde hükümlerine göre hazırlayacakları Tekliflerini, geçici teminat mektuplarını ve diğer istenen belgeleri, iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilirler. Bu takdirde dış zarfın üzerinde Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

  Belediyemizin adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Cad. No:77 Konyaaltı/ANTALYA,

PK: 170 ’dir.  Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Okunma Sayısı: 1343